Site Şartlarımız

Şartlar ve Koşullar

Ahmet Özyazgan hiçbir koşulda bu sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veri veya kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz. , Ahmet Özyazgan veya yetkili bir temsilciye bu tür hasarların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile. Bu sitedeki materyalleri kullanmanız, ekipman veya veriler için servis, onarım veya düzeltme ihtiyacı doğurursa, bunlarla ilgili tüm masrafları üstlenirsiniz.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER, TAAHHÜTLER VE SORUMLULUKLAR

Ahmet Özyazgan, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politika’da ifade edilen şartlarda; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Ahmet Özyazgan, kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

VERİLERİN KULLANILMA AMACI

Ahmet Özyazgan, toplanan kişisel verileri Kullanıcı’nın web sitesinden faydalanabilmesi, sunduğu ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, Kullanıcı ile temas kurulması ve sunduğu ürün ve hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel veriler Ahmet Özyazgan raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcı’nın ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler Ahmet Özyazgan tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilecektir. Ahmet Özyazgan ayrıca KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

  • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • -Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

Yorum Gönder